Swezey, O. H., 1946, Lepidoptera, Geometridae, Arctiidae, Agrotidae, and Pyralidae of Guam

Swezey, O. H., 1946, Lepidoptera, Geometridae, Arctiidae, Agrotidae, and Pyralidae of Guam, Insects of Guam II, Honolulu, Hawaii: Bernice P. Bishop Museum Bulletin 189, pp. 163-185

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.5165313

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.5165313

document provided by

Carolina

Eumelea rosalia     163
Anisodes     163
Craspedia     163
Chrysocraspeda     163
Utetheisa pulchelloides     164-165
Timandra aventiaria     164
Argina cribraria     164
Thallassodes pilaria     164
Agrotidae     165
Cirphis loreyi     165
Heliothis armigera     165
Prodenia litura     166-167
Callopistria meridionalis subsp. nauticorum     166
Spodoptera mauritia     167
Perigea illecta     167-168
Amyna octo     168-169
Eublemma anachoresis     168
Chasmina sericea     168
Characoma nilotica     169-170
Bombotelia jocosatrix     169
Stictoptera timesia     169
Stictoptera subobliqua     169
Mniothripa lichenigera     170
Lagoptera regia     170-171
Earias fabia     170
Anua tongaensis     171
Anua coronata     171
Achaea janata     171-172
Noctua geometrica     171
Mocis undata     172
Achaea serva     172
Plusia chalcites     172
Catephia acronyctoides     173
Polydesma umbricola     173
Catephia sericea     173
Ericeia inangulata     173
Cosmophila     174
Anticarsia irrorata     174
Lacera alope     174
Othreis fullonia     174
Hypena abyssinialis     175
Hypena sanguinea     175
Pyralidae     175
Crambus malacellus     176
Euzophera     176
Euzophera     176
Heterographis     176
Nephropteryx     176-177
Phycitinae     176
Cryptoblabes augustipenella     177
Nymphula     177
Aulacodes plicatalis     177
Cryptoblabes     177
Etiella zinckenella     177
Nymphula fluctuosalis     177
Entephria cribrata     178
Tatobotys biannulalis     178
Sufetula choreutalis     178
Piletocera signiferalis     178
Hymenia recurvalis     178-179
Marasmia venilialis     179
Marasmia trapezalis     179
Eurrhyparodes tricoloralis     179
Susumia abruptalis     180
Susumia exigua     180
Nacoleia diemenalis     180-181
Margaronia indica     181
Sylepta derogata     181
Agathodes ostentalis     181
Margaronia multilinealis     182
Margaronia mysteris     182
Margaronia samoana     182
Margaronia     182-183
Hellula undalis     183
Margaronia     183
Psara licarsisalis     183-184
Maruca testulalis     183
Crocidolomia binotalis     183
Diasemia accalis     184
Psara stultalis     184
Pyrausta phoenicealis     184
Pyrausta     185