Wang, Chunxia & Li, Shuqiang, 2011, 2841

Wang, Chunxia & Li, Shuqiang, 2011, 2841, Zootaxa 2841, pp. 1-90

publication ID

1175­5334

document provided by

Felipe

Leptonetela     4-5
Leptonetela chiosensis   sp. nov.  5
Leptonetela danxia     5-6
Leptonetela flabellaris   sp. nov.  6
Leptonetela digitata     6
Leptonetela hangzhouensis   comb. nov.  7-8
Leptonetela gittenbergeri   sp. nov.  7
Leptonetela identica   comb. nov.  8
Leptonetela kanellisi     8-9
Leptonetela lophacantha   comb. nov.  9
Leptonetela megaloda   comb. nov.  9-10
Leptonetela lineata   sp. nov.  9
Leptonetela mengzongensis   sp. nov.  10
Leptonetela microdonta   comb. nov.  10-11
Leptonetela mita   sp. nov.  11-12
Leptonetela nuda   comb. nov.  12
Leptonetela parlonga   sp. nov.  12
Leptonetela pungitia   sp. nov.  13
Leptonetela quinquespinata     13-14
Leptonetela reticulopecta     14
Leptonetela robustispina   comb. nov.  14
Leptonetela rudicula   sp. nov.  14-15
Leptonetela tetracantha     15-16
Leptonetela sexdentata   sp. nov.  15
Leptonetela thracia     16
Leptonetela tianxingensis   sp. nov.  16-17
Leptonetela zhai   sp. nov.  17-18
Leptonetela yaoi   sp. nov.  17