Xu, Xing, Zheng, Xiaoting, Sullivan, Corwin, Wang, Xiaoli, Xing, Lida, Wang, Yan, Zhang, Xiaomei, O’Connor, Jingmai K., Zhang, Fucheng & Pan, Yanhong, 2015, A bizarre Jurassic maniraptoran theropod with preserved evidence of membranous wings

Xu, Xing, Zheng, Xiaoting, Sullivan, Corwin, Wang, Xiaoli, Xing, Lida, Wang, Yan, Zhang, Xiaomei, O’Connor, Jingmai K., Zhang, Fucheng & Pan, Yanhong, 2015, A bizarre Jurassic maniraptoran theropod with preserved evidence of membranous wings, Nature 521, pp. 70-82

publication ID

document provided by

Plazi