Mao, Ben-Yong, Ren, Guo-Dong & Ou, Xiao-Hong, 2007, Two new species of the genus Caryanda St l (Orthoptera: Acrididae) from Yunnan, China

Mao, Ben-Yong, Ren, Guo-Dong & Ou, Xiao-Hong, 2007, Two new species of the genus Caryanda St l (Orthoptera: Acrididae) from Yunnan, China, Zootaxa 1630, pp. 55-62

publication ID

document provided by

Plazi