Sun, Jing, Huang, Weijian & Zhang, Yalin, 2017, Taxonomic studies of two genera, Elongationa gen. nov. and Midoria Kato (Hemiptera: Cicadellidae: Ledrinae), with two new species from China

Sun, Jing, Huang, Weijian & Zhang, Yalin, 2017, Taxonomic studies of two genera, Elongationa gen. nov. and Midoria Kato (Hemiptera: Cicadellidae: Ledrinae), with two new species from China, Zootaxa 4294 (3), pp. 361-370

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4294.3.6

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4294.3.6

document provided by

Plazi

Elongationa   gen. nov.  361-362
Elongationa hyalina   sp. nov.  362
Midoria     364
Elongationa     364
Midoria key    366
Midoria denticulata     366
Midoria deplanata     366-367
Midoria annulata     366
Midoria capitata     366
Midoria hastifera     367
Midoria hamulata     367
Midoria emmrichi     367
Midoria funebris     367
Midoria hei     367
Midoria huapingensis     367
Midoria lamellata     368
Midoria longicornis     368
Midoria torsiva     368
Midoria curvidentata   sp. nov.  368
Midoria zunyiensis     368