Peng-Fei Fan, Kai He, Xing Chen, Alejandra Ortiz, Bin Zhang, Chao Zhao, Yun-Qiao, Hai-Bo Zhang, Clare Kimock, Wen-Zhi Wang, Coli, 2017, Description of a new species of Hoolock gibbon (Primates: Hylobatidae) based on integrative taxonomy

Peng-Fei Fan, Kai He, Xing Chen, Alejandra Ortiz, Bin Zhang, Chao Zhao, Yun-Qiao, Hai-Bo Zhang, Clare Kimock, Wen-Zhi Wang, Coli, 2017, Description of a new species of Hoolock gibbon (Primates: Hylobatidae) based on integrative taxonomy, American Journal of Primatology 79, pp. 1-15

publication ID

http://dx.doi.org/10.1002/ajp.22631

link to original document

http://dx.doi.org/10.1002/ajp.22631

document provided by

ImsDioSync