Radashevsky, Vasily I., Pankova, Victoria V., Neretina, Tatyana V., Stupnikova, Alexandra N. & Tzetlin, Alexander B., 2016, Molecular analysis of the Pygospio elegans group of species (Annelida: Spionidae)

Radashevsky, Vasily I., Pankova, Victoria V., Neretina, Tatyana V., Stupnikova, Alexandra N. & Tzetlin, Alexander B., 2016, Molecular analysis of the Pygospio elegans group of species (Annelida: Spionidae), Zootaxa 4083 (2), pp. 239-250

publication ID

document provided by

Plazi