Wu, Zi-Qiang, Xu, Tai-Min, Shen, Shan, Liu, Xiang-Fu, Luo, Kai-Yue & Zhao, Chang-Lin, 2018, Elaphroporiaailaoshanensis gen. et sp. nov. in Polyporales (Basidiomycota)

Wu, Zi-Qiang, Xu, Tai-Min, Shen, Shan, Liu, Xiang-Fu, Luo, Kai-Yue & Zhao, Chang-Lin, 2018, Elaphroporiaailaoshanensis gen. et sp. nov. in Polyporales (Basidiomycota), MycoKeys 29, pp. 81-95

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.29.22086

document provided by

MycoKeys by Pensoft