Reshchikov, Alexey, 2016, A new species of the genus Asthenara Förster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Mexico with identification key

Reshchikov, Alexey, 2016, A new species of the genus Asthenara Förster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae) from Mexico with identification key, Zootaxa 4154 (2), pp. 190-192

publication ID

document provided by

Plazi