Reshchikov, Alexey, 2018, Review of the genus Eridolius Förster from the Oriental Region (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae)

Reshchikov, Alexey, 2018, Review of the genus Eridolius Förster from the Oriental Region (Hymenoptera, Ichneumonidae, Tryphoninae), Zootaxa 4377 (3), pp. 431-443

publication ID

document provided by

Plazi