Zhang, You-Yuan & Xia, Nian-He, 2021, Yushania doupengshanensis (Poaceae, Bambusoideae), a new bamboo species from south Guizhou, China

Zhang, You-Yuan & Xia, Nian-He, 2021, Yushania doupengshanensis (Poaceae, Bambusoideae), a new bamboo species from south Guizhou, China, Phytotaxa 505 (2), pp. 229-234

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.505.2.9

document provided by

Marcus