Jiang, Ji-Bao, Dong, Yan, Yuan, Zhu & Qiu, Jiang-Ping, 2018, Three new earthworm species of the tokioensis - group in the genus Amynthas (Oligochaeta: Megascolecidae) from Guangxi Province, China

Jiang, Ji-Bao, Dong, Yan, Yuan, Zhu & Qiu, Jiang-Ping, 2018, Three new earthworm species of the tokioensis - group in the genus Amynthas (Oligochaeta: Megascolecidae) from Guangxi Province, China, Zootaxa 4496 (1), pp. 269-278

publication ID

document provided by

Plazi

Amynthas   sp. nov.  270
Amynthas   sp. nov.  271-272
Amynthas   sp. nov.  274-275