Lee, Sangmi & Brown, Richard L., 2008, Revision of Holarctic Teleiodini (Lepidoptera: Gelechiidae)

Lee, Sangmi & Brown, Richard L., 2008, Revision of Holarctic Teleiodini (Lepidoptera: Gelechiidae), Zootaxa 1818, pp. 1-55

publication ID

document provided by

Plazi

Agnippe     11-12
Glauce     12-15
Telphusa     15-18
Arogalea     19
Sinoe     19-21
Recurvaria     22
Exoteleia     23-25
Coleotechnites     25-26
Parachronistis     26-27
Stenolechiodes     27-28
Parastenolechia     28-29
Stenolechia     29-30
Chorivalva     30
Pseudotelphusa     31-32
Arcutelphusa talladega   sp. nov.  33-34
Arcutelphusa   gen. nov.  33
Istrianis     34
Neotelphusa     35-36
Streyella     35
Teleiopsis     36-37
Teleiodes     37-38
Schistophila     37
Xenolechia     38-39
Argyrolacia     39-40
Altenia     40