Xu, Chun - Ling, Xie, Hui, Zhao, Chuan - Bo, Zhang, Song - Bai & Su, Xiu - Min, 2012, Review of the genus Scutylenchus Jairajpuri, 1971 (Nematoda: Tylenchida), with description of Scutylenchus dongtingensis n. sp. from rhizosphere soil of grass in China

Xu, Chun - Ling, Xie, Hui, Zhao, Chuan - Bo, Zhang, Song - Bai & Su, Xiu - Min, 2012, Review of the genus Scutylenchus Jairajpuri, 1971 (Nematoda: Tylenchida), with description of Scutylenchus dongtingensis n. sp. from rhizosphere soil of grass in China, Zootaxa 3437, pp. 32-42

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.282108

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.282108

document provided by

Plazi