Yang, Peipei, Guo, Yuqing, Chen, Yuzhen & Lin, Rongcheng, 2019, Four new free-living marine nematode species (Sabatieria) from the Chukchi Sea

Yang, Peipei, Guo, Yuqing, Chen, Yuzhen & Lin, Rongcheng, 2019, Four new free-living marine nematode species (Sabatieria) from the Chukchi Sea, Zootaxa 4646 (1), pp. 31-54

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4646.1.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4646.1.2

document provided by

Plazi