Men, Qiu-Lei, Tang, Li, Wu, Li-Mei, Ji, Zhi-Xin & Li, Cong-Hu, 2018, Description of two new species in long-horned crane fly subgenus Tipula (Sivatipula) (Diptera: Tipulidae) from China

Men, Qiu-Lei, Tang, Li, Wu, Li-Mei, Ji, Zhi-Xin & Li, Cong-Hu, 2018, Description of two new species in long-horned crane fly subgenus Tipula (Sivatipula) (Diptera: Tipulidae) from China, Zootaxa 4415 (1), pp. 195-200

publication ID

document provided by

Plazi