Skoracki, Maciej & Bochkov, Andre V., 2010, Syringophilid mites (Acari: Syringophilidae) of Kazakhstan

Skoracki, Maciej & Bochkov, Andre V., 2010, Syringophilid mites (Acari: Syringophilidae) of Kazakhstan, Zootaxa 2546 (1), pp. 52-68

publication ID

link to original document

https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.2546.1.3

document provided by

Felipe