Koulouri, Panayota, Gerovasileiou, Vasilis & Bailly, Nicolas, 2016, Mysida and Lophogastrida of Greece: a preliminary checklist

Koulouri, Panayota, Gerovasileiou, Vasilis & Bailly, Nicolas, 2016, Mysida and Lophogastrida of Greece: a preliminary checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 9288-9288

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.4.e9288

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.4.e9288

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Peracarida     9288
Eucopiidae     9288
Eucopia unguiculata     9288
Lophogastridae     9288
Lophogaster typicus     9288
Peracarida     9288
Mysidae     9288
Acanthomysis longicornis     9288
Anchialina agilis     9288
Anchialina oculata     9288
Boreomysis arctica     9288
Boreomysis megalops     9288
Calyptomma puritani     9288
Dactylamblyops corberai     9288
Diamysis bacescui     9288
Diamysis cymodoceae     9288
Diamysis lagunaris     9288
Diamysis mesohalobia     9288
Erythrops elegans     9288
Erythrops erythrophthalmus     9288
Erythrops neapolitanus     9288
Euchaetomeropsis merolepis     9288
Gastrosaccus mediterraneus     9288
Gastrosaccus sanctus     9288
Haplostylus bacescui     9288
Haplostylus lobatus     9288
Haplostylus normani     9288
Harmelinella mariannae     9288
Hemimysis margalefi     9288
Heteromysis eideri     9288
Leptomysis buergii     9288
Leptomysis gracilis     9288
Leptomysis lingvura     9288
Leptomysis mediterranea     9288
Leptomysis megalops     9288
Leptomysis truncata     9288
Limnomysis benedeni     9288
Mesopodopsis aegyptia     9288
Mesopodopsis slabberi     9288
Mysideis parva     9288
Mysidopsis angusta     9288
Mysidopsis gibbosa     9288
Paraleptomysis apiops     9288
Paramysis agigensis     9288
Paramysis helleri     9288
Paramysis kosswigi     9288
Parerythrops paucispinosus     9288
Pseudomma nanum     9288
Siriella armata     9288
Siriella clausii     9288
Siriella gracilipes     9288
Siriella jaltensis     9288
Siriella norvegica     9288
Siriella thompsonii     9288