Ho, Ju-Shey, Lin, Ching-Long & Liu, Wei-Cheng, 2016, High diversity of Caligus species (Copepoda: Siphonostomatoida: Caligidae) in Taiwanese waters

Ho, Ju-Shey, Lin, Ching-Long & Liu, Wei-Cheng, 2016, High diversity of Caligus species (Copepoda: Siphonostomatoida: Caligidae) in Taiwanese waters, Zootaxa 4174 (1), pp. 114-121

publication ID

document provided by

Plazi