Klimaszewski, Jan, Godin, Benoit, Langor, David, Bourdon, Caroline, Lee, Seung-Il & Horwood, Denise, 2015, New distribution records for Canadian Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae), and new synonymies for Trichiusa

Klimaszewski, Jan, Godin, Benoit, Langor, David, Bourdon, Caroline, Lee, Seung-Il & Horwood, Denise, 2015, New distribution records for Canadian Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae), and new synonymies for Trichiusa, ZooKeys 498, pp. 51-91

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.498.9282

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.498.9282

document provided by

ZooKeys by Pensoft

Acrotona recondita     51
Aleochara sekanai     51
Aloconota sulcifrons     51
Tinotus morion     51
Atheta (Bessobia) cryptica     51
Atheta (Datomicra) celata     51
Boreophilia davidgei     51
Atheta (Pseudota) klagesi     51
Boreostiba parvipennis     51
Atheta (Datomicra) nigra     51
Boreophilia islandica     51
Atheta (Datomicra) dadopora     51
Atheta (Microdota) platonoffi     51
Atheta (Atheta) graminicola     51
Atheta (Dimetrota) fanatica     51
Atheta (Alaobia) ventricosa     51
Atheta (Dimetrota) prudhoensis     51
Atheta (Chaetida) longicornis     51
Philhygra jarmilae     51
Philhygra rostrifera     51
Schistoglossa carexiana     51
Liogluta aloconotoides     51
Philhygra terrestris     51
Philhygra sinuipennis     51
Schistoglossa hampshirensis     51
Schistoglossa campbelli     51
Dinaraea worki     51
Lypoglossa franclemonti     51
Philhygra botanicarum     51
Dinaraea pacei     51
Philhygra clemens     51
Philhygra ripicoloides     51
Gyrophaena criddlei     51
Gyrophaena uteana     51
Oxypoda pseudolacustris     51
Oxypoda lacustris     51
Trichiusa pilosa     51
Ocyusa canadensis     51
Myllaena arcana     51
Oxypoda hiemalis     51
Gyrophaena insolens     51
Oxypoda grandipennis     51
Placusa pseudosuecica     51
Devia prospera     51
Gymnusa campbelli     51
Oxypoda orbicollis     51
Placusa incompleta     51
Placusa tachyporoides     51
Atheta (Microdota) pseudosubtilis     51
Homalota plana     51
Seeversiella globicollis     51