Li, Xia, Zhang, Zhen, Wang, Hongbin, Wu, Wei, Cao, Peng & Zhang, Peiyi, 2010, Tomicus armandii Li & Zhang (Curculionidae, Scolytinae), a new pine shoot borer from China

Li, Xia, Zhang, Zhen, Wang, Hongbin, Wu, Wei, Cao, Peng & Zhang, Peiyi, 2010, Tomicus armandii Li & Zhang (Curculionidae, Scolytinae), a new pine shoot borer from China, Zootaxa 2572, pp. 57-64

publication ID

document provided by

Plazi