Storozhenko, Sergey Yu., 2021, The neotype designation for Podismopsis gynaemorpha Ikonnikov, 1911 (Orthoptera: Acrididae)

Storozhenko, Sergey Yu., 2021, The neotype designation for Podismopsis gynaemorpha Ikonnikov, 1911 (Orthoptera: Acrididae), Zootaxa 5020 (1), pp. 197-200

publication ID

document provided by

Plazi