Song, Xikun, Xiao, Zefeng, Gravili, Cinzia, Ruthensteiner, Bernhard, Mackenzie, Melanie, Wang, Shaoqing, Chen, Jinjing, Yu, Nan & Wang, Jianjun, 2016, Worldwide revision of the genus Fraseroscyphus Boero and Bouillon, 1993 (Cnidaria: Hydrozoa): an integrative approach to establish new generic diagnoses

Song, Xikun, Xiao, Zefeng, Gravili, Cinzia, Ruthensteiner, Bernhard, Mackenzie, Melanie, Wang, Shaoqing, Chen, Jinjing, Yu, Nan & Wang, Jianjun, 2016, Worldwide revision of the genus Fraseroscyphus Boero and Bouillon, 1993 (Cnidaria: Hydrozoa): an integrative approach to establish new generic diagnoses, Zootaxa 4168 (1), pp. 1-37

publication ID

document provided by

Plazi