Stiller, Michael, 2019, Validation of Discolopeus Stiller, 2019 and corrections to figures

Stiller, Michael, 2019, Validation of Discolopeus Stiller, 2019 and corrections to figures, Zootaxa 4585 (1), pp. 189-191

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4585.1.11

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4585.1.11

document provided by

Plazi

Discolopeus lissus   sp. nov.  189
Discolopeus copeus   sp. nov.  189
Discolopeus arctus   sp. nov.  189
Discolopeus viraktamathi   sp. nov.  189
Discolopeus thigmacaenus   sp. nov.  189
Discolopeus tetracaenus   sp. nov.  189
Discolopeus triacaenus   sp. nov.  189
Discolopeus diacaenus   sp. nov.  189
Discolopeus colopeus   sp. nov.  189
Discolopeus   gen. nov.  189