106.10173, 27.396616: 10 Treatments

[link]

Bisetocreagris chuanensis   n. sp.  Volker Mahnert & Yun-chun Li, 2016, Cave-inhabiting Neobisiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) from China, with description of four new species of Bisetocreagris Ćurčić, Revue suisse de Zoologie 123, pp. 259-268: 260-261 260-261
Leptonetela xinglong   spec. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Five new leptonetid spiders from China (Araneae: Leptonetidae), Zootaxa 4984 (1), pp. 281-299: 296 296
Leptobrachella jinshaensis   sp. nov.  Cheng, Yan-Lin, Shi, Sheng-Chao, Li, Jiaqi, Liu, Jing, Li, Shi-Ze & Wang, Bin, 2021, A new species of the Asian leaf litter toad genus Leptobrachella Smith, 1925 (Anura, Megophryidae) from northwest Guizhou Province, China, ZooKeys 1021, pp. 81-107: 81 81
Cicurina zhazuweii   sp. nov.  Li, Shuqiang & Wang, Xiaoxiao, 2017, New cave-dwelling spiders of the family Dictynidae (Arachnida: Araneae) from Guangxi and Guizhou, China, Zoological Systematics 42 (2), pp. 125-228: 221-223 221-223
Leptonetela pentakis   sp. nov.  Lin, Yucheng & Li, Shuqiang, 2010, Leptonetid spiders from caves of the Yunnan-Guizhou Plateau, China (Araneae: Leptonetidae) 2587, Zootaxa 2587 (1), pp. 1-93: 60-67 60-67
Leptonetela jinsha   sp. nov.  Lin, Yucheng & Li, Shuqiang, 2010, Leptonetid spiders from caves of the Yunnan-Guizhou Plateau, China (Araneae: Leptonetidae) 2587, Zootaxa 2587 (1), pp. 1-93: 42 42
Denisiphantes denisi     Zhou, Guchun, Irfan, Muhammad & Peng, Xianjin, 2021, A new species of Denisiphantes Tu, Li & Rollard, 2005 (Araneae, Linyphiidae) from Yunnan, China, ZooKeys 1023, pp. 1-12: 1 1
Tomocerus troglodytes   sp. nov.  Yu, Daoyuan & Deharveng, Louis, 2018, Two new Chinese species of Tomocerus at different stages of troglomorphic adaptation (Collembola, Tomoceridae), Zootaxa 4403 (1): -1 -1
Gekko (Japonicgekko) cib   sp. nov.  Lyu, Zhi-Tong, Lin, Chao-Yu, Ren, Jin-Long, Jiang, Ke, Zhang, Yin-Peng, Qi, Shuo & Wang, Jian, 2021, Review of the Gekko (Japonigekko) subpalmatus complex (Squamata, Sauria Gekkonidae), with description of a new species from China, Zootaxa 4951 (2), pp. 236-258: 250-256 250-256
Leptonetela suae   sp. nov.  Lin, Yucheng & Li, Shuqiang, 2010, Leptonetid spiders from caves of the Yunnan-Guizhou Plateau, China (Araneae: Leptonetidae) 2587, Zootaxa 2587 (1), pp. 1-93: 71 71