109.09, 19.12: 19 Treatments

[link]

Bungona (Chopralla) fusina     Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 581 581
Dichomeris spinosella   sp. nov.  Park, Kyu-Tek, Bae, Yang-Seop, Zhao, Shengnan & Li, Houhun, 2020, Thirteen new species of genera Dichomeris Hübner, 1818 and Helcystogramma Zeller, 1877 (Lepidoptera, Gelechiidae, Dichomeridinae) with twenty-one newly recorded species from Vietnam, Zootaxa 4821 (3), pp. 435-461: 444-445 444-445
Neoperla furcomaculata     Kong, Fanbin & Li, Weihai, 2016, Type Designation For Neoperla Furcomaculata Kong & Li, 2014 (Plecoptera: Perlidae), Illiesia 12 (10), pp. 59-59: 59 59
Palumbina melanotricha   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 16-17 16-17
Vietnamodes dogueti     Qi, Mujie & Li, Houhun, 2020, Genus Vietnamodes Leraut, 2017 (Lepidoptera, Pyralidae) new to China, with description of a new species, Zootaxa 4803 (1), pp. 190-196: 192-193 192-193
Palumbina atricha   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 19-20 19-20
Palumbina sineloba   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 25-26 25-26
Agrotera robustispina   sp. nov.  Liu, Ping, Qi, Mujie & Wang, Shuxia, 2020, Four new species of the genus Agrotera Schrank, 1802 (Pyraloidea: Crambidae: Spilomelinae) from Hainan Island, Zootaxa 4731 (4), pp. 556-564: 560-561 560-561
Agrotera aculeata   sp. nov.  Liu, Ping, Qi, Mujie & Wang, Shuxia, 2020, Four new species of the genus Agrotera Schrank, 1802 (Pyraloidea: Crambidae: Spilomelinae) from Hainan Island, Zootaxa 4731 (4), pp. 556-564: 559 559
Prosoponoides sinense     Chen, Qianjun, Zhong, Yang, Liu, Jie & Chen, Jian, 2020, The spider genus Prosoponoides (Araneae: Linyphiidae) in China, Zootaxa 4786 (1), pp. 23-36: 28-31 28-31
Ketambea nigripectoris   new combination  Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 6-9 6-9
Neriene cavaleriei     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 16-17 16-17
Neriene emphana     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 26-27 26-27
Neriene japonica     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 27-43 27-43
Neriene limbatinella     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 44 44
Neriene longipedella     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 44 44
Neriene macella     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 57 57
Neriene oidedicata     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 58 58
Neriene zhui     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 65-74 65-74