110.2, 24.12: 11 Treatments

[link]

Bungona (Chopralla) liebenauae     Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 582-583 582-583
Sathytes valentulus   sp. nov.  Yin, Zi-Wei & Shen, Qi, 2020, Fifteen new species of Sathytes Westwood from China (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), with an updated checklist of world species, European Journal of Taxonomy 722, pp. 37-74: 60-61 60-61
Bungona (Centroptella) quadrata   sp. nov.  Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 575-577 575-577
Amynthas marsupiformis   sp. nov.  Jiang, Ji-Bao, Dong, Yan, Yuan, Zhu & Qiu, Jiang-Ping, 2018, Three new earthworm species of the tokioensis - group in the genus Amynthas (Oligochaeta: Megascolecidae) from Guangxi Province, China, Zootaxa 4496 (1), pp. 269-278: 274-275 274-275
Sinodorcadion zenghuaae   sp. nov.  Zhao, Shuai, Xie, Guanglin & Wang, Wenkai, 2020, Two new species of the genus Sinodorcadion Gressitt, 1939 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), Zootaxa 4768 (2), pp. 291-296: 293-294 293-294
Stenopsyche jinxiuensis   sp. nov.  Ji-Hua, Xu, Bei-Xin, Wang & Chang-Hai, Sun, 2014, The Stenopsyche simplex Species Group from China with descriptions of three new species (Trichoptera: Stenopsychidae), Zootaxa 3785 (2), pp. 217-230: 227 227
Metipocregyes nodieri     Yamasako, Junsuke & Lin, Mei-Ying, 2018, Review of the genus Metipocregyes Breuning, 1939 with two new combinations and three new species (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Mesosini), Zootaxa 4532 (4), pp. 503-522: 505-507 505-507
Togoperla condyla   sp. nov.  Li, Weihai & Dewalt, Edward, 2012, A new species of Togoperla (Plecoptera: Perlidae) from China with a revised key to Togoperla males, Zootaxa 3564, pp. 54-60: 54-59 54-59
Anaplecta furcata   sp. nov.  Deng, Wenbo, Liu, Yuchao, Wang, Zongqing & Che, Yanli, 2020, Eight new species of the genus Anaplecta Burmeister, 1838 (Blattodea: Blattoidea: Anaplectidae) from China based on molecular and morphological data, European Journal of Taxonomy 720, pp. 77-106: 93-95 93-95
Hierodula chinensis     Liu, Qin-Peng, Liu, Zi-Jun, Wang, Guo-Li & Yin, Zi-Xu, 2021, Taxonomic revision of the praying mantis subfamily Hierodulinae of China (Mantodea: Mantidae), Zootaxa 4951 (3), pp. 401-433: 407 407
Andixius lingulatus   sp. nov.  Wang, Xiaoya, Zhi, Yan & Chen, Xiangsheng, 2020, Key to species of the genus Andixius Emeljanov & Hayashi (Hemiptera Fulgoromorpha: Cixiidae) with descriptions of two new species, Zootaxa 4802 (3), pp. 440-448: 444-446 444-446