112.99139, 24.925833: 10 Treatments

[ link ]

Nazeris inaequalis     Hu, Jia-Yao, Luo, Yong-Ting & Li, Li-Zhen, 2018, New species and record of Nazeris Fauvel in southern China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4429 (1), pp. 173-180 : 174-175 174-175
Anchocerus giganteus     Lin, Xiao-Bin & Hu, Jia-Yao, 2021, New species and records of Anchocerus Fauvel in China (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae), Zootaxa 5032 (2), pp. 290-294 : 291 291
Hesperosoma (Paramichrotus) parvioculatum   sp. nov.  Cai 1, Yu-Jie, Tang 1, Liang & Schillhammer 2, Harald, 2021, A review of the genus Hesperosoma Scheerpeltz (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) of China, ZooKeys 1075, pp. 137-174 : 137 137
Pselaphodes femoralis   new species  Huang, Meng-Chi, Li, Li-Zhen & Yin, Zi-Wei, 2018, Four new species of Pselaphodes Westwood (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from Thailand, Laos, and China, Zootaxa 4472 (1), pp. 100-110 : 101-103 101-103
Nomuraius nanlingensis   new species  Huang, Meng-Chi & Yin, Zi-Wei, 2018, Two new species of Nomuraius Hlaváč (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from southern China, Zootaxa 4399 (4), pp. 571-578 : 574-575 574-575
Nazeris rubidus   sp. n.  Hu, Jia-Yao, Luo, Yong-Ting & Li, Li-Zhen, 2018, New species and record of Nazeris Fauvel in southern China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4429 (1), pp. 173-180 : 175-177 175-177
Hesperosoma (Paramichrotus) excellens     Cai 1, Yu-Jie, Tang 1, Liang & Schillhammer 2, Harald, 2021, A review of the genus Hesperosoma Scheerpeltz (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) of China, ZooKeys 1075, pp. 137-174 : 137 137
Paederus nanlingensis     Li, Qi-Li, Li, Li-Zhen, Gu, Fuang-Kang & Peng, Zhong, 2016, New data on brachypterous Paederus (Coleoptera, Staphylinidae) of mainland China, Zootaxa 4184 (3), pp. 576-588 : 577-581 577-581
Nazeris nanlingensis   sp. n.  Hu, Jia-Yao, Luo, Yong-Ting & Li, Li-Zhen, 2018, New species and record of Nazeris Fauvel in southern China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae), Zootaxa 4429 (1), pp. 173-180 : 177-178 177-178
Domene (Macromene) aqiang     Zhao, Mei-Jun, 2017, New data on the genus Domene (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) of mainland China, Zootaxa 4329 (5), pp. 449-462 : 450-451 450-451