114.62, 23.71: 11 Treatments

[link]

Bungona (Centroptella) quadrata   sp. nov.  Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585: 575-577 575-577
Oxyscelio convergens     Mo, Wen-Hui, Chen, Hua-Yan, Johnson, Norman F., Pang, Hong, Ma, Li & Liu, Jing-Xian, 2020, Revision of the genus Oxyscelio Kieffer (Hymenoptera, Scelionidae) from China, Zootaxa 4816 (3), pp. 251-310: 263-264 263-264
Viola huizhouensis   sp. nov.  Huang, Yan-Shuang, Kang, Ning, Zhong, Xiang-Jing, Liao, Wen-Bo & Fan, Qiang, 2021, A new species of Viola (Violaceae) from Guangdong Province, China, PhytoKeys 176, pp. 67-76: 67 67
Gryon ancinla     Chen, Huayan, Talamas, Elijah J, Bon, Marie-Claude & Moore, Matthew R., 2020, Gryon ancinla Kozlov & Le (Hymenoptera: Scelionidae): host assocation, expanded distribution, redescription and a new synonymy, Biodiversity Data Journal 8, pp. 47687-47687: 47687 47687
Amynthas instabilis   sp. nov.  Jiang, Jibao, Sun, Jing, Zhao, Qi & Qiu, Jiangping, 2014, Four new earthworm species of the genus Amynthas Kinberg (Oligochaeta: Megascolecidae) from the island of Hainan and Guangdong Province, China, Journal of Natural History 49 (1), pp. 1-17: 3-7 3-7
Oxyscelio arvi     Mo, Wen-Hui, Chen, Hua-Yan, Johnson, Norman F., Pang, Hong, Ma, Li & Liu, Jing-Xian, 2020, Revision of the genus Oxyscelio Kieffer (Hymenoptera, Scelionidae) from China, Zootaxa 4816 (3), pp. 251-310: 259-260 259-260
Agrilus tyndarus     Jendek, Eduard & Nakládal, Oto, 2021, Taxonomic, distributional and biological study of the genus Agrilus (Coleoptera Buprestidae). Part III, Zootaxa 4963 (1), pp. 58-90: 84-85 84-85
Rhyacophila longistyla     Sun, Changhai, 2016, Notes on the Rhyacophila angulata Species Group with descriptions of two new species (Insecta, Trichoptera, Rhyacophilidae), Zootaxa 4150 (2), pp. 193-200: 197-198 197-198
Phortica (Phortica) bipartita     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 21-22 21-22
Phortica (Phortica) excrescentiosa     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 31 31
Phortica (Phortica) glabtabula     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 37 37