Lysiteles, Taxa Only, Exact Match: 38 Treatments

[ more ] [ link ]

Lysiteles kunmingensis     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 21-23 21-23
Lysiteles torsivus     Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 41 41
Lysiteles maius     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 23-26 23-26
Lysiteles davidi   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2007, Five crab spiders of the Genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1480, pp. 57-68 : 58-59 58-59
Lysiteles distortus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 17-18 17-18
Lysiteles torsivus     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 34 34
Lysiteles spirellus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 31-32 31-32
Lysiteles niger     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 26-28 26-28
Lysiteles guoi   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 18-20 18-20
Lysiteles curvatus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 13-14 13-14
Lysiteles nanfengmian   sp. n.  Li, Wenhui, Li, Congzheng, Yao, Yanbin, Liu, Keke & Liao, Xuqing, 2022, A new species of Lysiteles Simon, 1895 (Araneae, Thomisidae) from South China, Biodiversity Data Journal 10, pp. 95981-95981 : 95981 95981
Lysiteles longensis   sp. nov.  Zhang, Rui & Zhang, Feng, 2023, Two new species of crab spiders from Xiaolong Mountains in Gansu Province, China (Araneae, Thomisidae), ZooKeys 1160, pp. 75-87 : 75 75
Lysiteles     Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China, ZooKeys 1095, pp. 43-74 : 43 43
Lysiteles key    Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 3-4 3-4
Lysiteles subspirellus   sp. nov.  Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China, ZooKeys 1095, pp. 43-74 : 43 43
Lysiteles dentatus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2007, Five crab spiders of the Genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1480, pp. 57-68 : 62-64 62-64
Lysiteles corrugus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 12-13 12-13
Lysiteles leptosiphus   sp. nov.  Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 35-36 35-36
Lysiteles inflatus     Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 35 35
Lysiteles subdianicus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 32-34 32-34
Lysiteles arcuatus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 5-6 5-6
Lysiteles minusculus     Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, Crab spiders from Xishuangbanna, Yunnan Province, China (Araneae, Thomisidae) 2703, Zootaxa 2703, pp. 1-105 : 29 29
Lysiteles transversus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 35-37 35-37
Lysiteles punctiger     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 28 28
Lysiteles clavellatus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 7-9 7-9
Lysiteles dianicus     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 14-16 14-16
Lysiteles himalayensis     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 20-21 20-21
Lysiteles furcatus   sp. nov.  Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 31-35 31-35
Lysiteles conicus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2007, Five crab spiders of the Genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1480, pp. 57-68 : 60-62 60-62
Lysiteles saltus     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 31 31
Lysiteles auriculatus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 6-7 6-7
Lysiteles     Zhang, Rui & Zhang, Feng, 2023, Two new species of crab spiders from Xiaolong Mountains in Gansu Province, China (Araneae, Thomisidae), ZooKeys 1160, pp. 75-87 : 75 75
Lysiteles conflatus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 9-11 9-11
Lysiteles minusculus     Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 37 37
Lysiteles minimus     Hu, Dong-Sheng & Zhang, Feng, 2011, First description of the female of Lysiteles minimus (Araneae: Thomisidae) from Liupan Mountains, Ningxia, China, Zootaxa 3013, pp. 65-68 : 65-68 65-68
Lysiteles bhutanus     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2007, Five crab spiders of the Genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1480, pp. 57-68 : 66 66
Lysiteles ambrosii     Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2007, Five crab spiders of the Genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1480, pp. 57-68 : 64-66 64-66
Lysiteles uniprocessus   sp. nov.  Tang, Guo, Yin, Chang-Ming, Peng, Xian-Jin, Ubick, Darrell & Griswold, Charles, 2008, The crab spiders of the genus Lysiteles from Yunnan Province, China (Araneae: Thomisidae), Zootaxa 1742, pp. 1-41 : 37-39 37-39

[ more ] [ link ]