Nereimyra, Taxa Only, Exact Match: 10 Treatments

[link]

Phyllodocida     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997: 20997 20997
Nereimyra punctata     Nygren, Arne, 2004, Revision of Autolytinae (Syllidae: Polychaeta)., Zootaxa 680, pp. 1-314: 32-39 32-39
Nereimyra     Pleijel, Fredrik, Rouse, Greg W. & Nygren, Arne, 2012, A revision of Nereimyra (Psamathini, Hesionidae, Aciculata, Annelida), Zoological Journal of the Linnean Society 164 (1), pp. 36-51: 48 48
Nereimyra     Pleijel, Fredrik, Rouse, Greg W. & Nygren, Arne, 2012, A revision of Nereimyra (Psamathini, Hesionidae, Aciculata, Annelida), Zoological Journal of the Linnean Society 164 (1), pp. 36-51: 46-48 46-48
Nereimyra     Pleijel, Fredrik, Rouse, Greg W. & Nygren, Arne, 2012, A revision of Nereimyra (Psamathini, Hesionidae, Aciculata, Annelida), Zoological Journal of the Linnean Society 164 (1), pp. 36-51: 41-45 41-45
Nereimyra     Pleijel, Fredrik, Rouse, Greg W. & Nygren, Arne, 2012, A revision of Nereimyra (Psamathini, Hesionidae, Aciculata, Annelida), Zoological Journal of the Linnean Society 164 (1), pp. 36-51: 39-41 39-41
Nereimyra     Pleijel, Fredrik, Rouse, Greg W. & Nygren, Arne, 2012, A revision of Nereimyra (Psamathini, Hesionidae, Aciculata, Annelida), Zoological Journal of the Linnean Society 164 (1), pp. 36-51: 48 48
Nereimyra     Pleijel, Fredrik, Rouse, Greg W. & Nygren, Arne, 2012, A revision of Nereimyra (Psamathini, Hesionidae, Aciculata, Annelida), Zoological Journal of the Linnean Society 164 (1), pp. 36-51: 48 48
Nereimyra     Mikac, Barbara, 2015, A sea of worms: polychaete checklist of the Adriatic Sea, Zootaxa 3943 (1), pp. 1-172: 44 44
Nereimyra punctata     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997: 20997 20997