Polypedilum Cerobregma, Taxa Only, Exact Match: 6 Treatments

[ link ]

Polypedilum (Cerobregma) yamasinense   comb. nov.  Niitsuma, Hiromi, 2017, Review of the Japanese Microtendipes tera: Chironomidae: Chironominae), with description of a new species, Zootaxa 4320 (3), pp. 535-553 : 550 550
Polypedilum (Cerobregma) paucisetum   sp. n.  Zhang, Ruilei, Wang, Xinhua & Saether, Ole A., 2006, Two unusual species of Polypedilum Kieffer (Diptera: Chironomidae) from Oriental China, Zootaxa 1282, pp. 39-48 : 40-43 40-43
Polypedilum (Cerobregma) key    Lin, Xiao-Long, Yu, Hai-Jun, Zhang, Rui-Lei & Wang, Xin-Hua, 2019, Polypedilum (Cerobregma) heberti sp. n. (Diptera: Chironomidae) from Gaoligong Mountains, Yunnan, China, Zootaxa 4571 (2), pp. 255-262 : 261 261
Polypedilum (Cerobregma) paracyclus   sp. n.  Qi, Xin, Song, Chao, Ge, Kaixuan & Wang, Xinhua, 2020, Polypedilum (Cerobregma) paracyclus sp. n., a new species from Oriental China (Diptera: Chironomidae), Zootaxa 4881 (1), pp. 189-195 : 191 191
Polypedilum (Cerobregma) huapingensis   sp. nov.  Liu, Wen-Bin, Yao, Yuan, Yan, Chun-Cai, Wang, Xin-Hua & Lin, Xiao-Long, 2021, A new species of Polypedilum (Cerobregma) (Diptera, Chironomidae) from Oriental China, ZooKeys 1011, pp. 139-148 : 139 139
Polypedilum (Cerobregma) heberti   sp. n.  Lin, Xiao-Long, Yu, Hai-Jun, Zhang, Rui-Lei & Wang, Xin-Hua, 2019, Polypedilum (Cerobregma) heberti sp. n. (Diptera: Chironomidae) from Gaoligong Mountains, Yunnan, China, Zootaxa 4571 (2), pp. 255-262 : 256-258 256-258