Ren, Guoru, Yang, Maofa, Liang, Wenqin & Zheng, Qianfen, 2019, Two new species of Achipteriidae (Acari, Oribatida) from China

Ren, Guoru, Yang, Maofa, Liang, Wenqin & Zheng, Qianfen, 2019, Two new species of Achipteriidae (Acari, Oribatida) from China, Zootaxa 4647 (1), pp. 336-347

publication ID

document provided by

Plazi