Cruz, Paulo Vilela, Salles, Frederico Falcão & Hamada, Neusa, 2017, Four new species of Callibaetis Eaton (Ephemeroptera: Baetidae), nymphal description of Callibaetis (Abaetetuba) fasciatus (Pictet) and keys for South American species of Callibaetis

Cruz, Paulo Vilela, Salles, Frederico Falcão & Hamada, Neusa, 2017, Four new species of Callibaetis Eaton (Ephemeroptera: Baetidae), nymphal description of Callibaetis (Abaetetuba) fasciatus (Pictet) and keys for South American species of Callibaetis, Zootaxa 4250 (3), pp. 229-261

publication ID

document provided by

Plazi

Abaetetuba   sp. nov.  230-235
Abaetetuba     235-240
Aiso   sp. nov.  240-241
Callibaetis   sp. nov.  246-251
Cunhaporanga   sp. nov.  251-258
Callibaetis key    258
Callibaetis key    259
Abaetetuba key    260