Yang, Daxing, Zhou, Guchun, Yang, Maofa & Peng, Xianjin, 2019, Redescription of Clubiona gongi Zhang, Yin, Bao & Kim, 1997 (Araneae: Clubionidae) with the first description of the male

Yang, Daxing, Zhou, Guchun, Yang, Maofa & Peng, Xianjin, 2019, Redescription of Clubiona gongi Zhang, Yin, Bao & Kim, 1997 (Araneae: Clubionidae) with the first description of the male, Zootaxa 4658 (1), pp. 183-188

publication ID

document provided by

Plazi