Ruchisansakun, Saroj & Suksathan, Piyakaset, 2019, Impatiens jenjittikuliae (Balsaminaceae), a new species from Thailand

Ruchisansakun, Saroj & Suksathan, Piyakaset, 2019, Impatiens jenjittikuliae (Balsaminaceae), a new species from Thailand, PhytoKeys 124, pp. 139-147

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.124.33607

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.124.33607

document provided by

PhytoKeys Pensoft