Kruskop, Sergei V., Solovyeva, Evgeniya N., Dudorova, Anastasia V. & Artyushin, Ilya V., 2023, Same but different: towards taxonomic status of Myotis ater (Chiroptera: Vespertilionidae) from the mainland Asia

Kruskop, Sergei V., Solovyeva, Evgeniya N., Dudorova, Anastasia V. & Artyushin, Ilya V., 2023, Same but different: towards taxonomic status of Myotis ater (Chiroptera: Vespertilionidae) from the mainland Asia, Mammalia (Warsaw, Poland) 87 (5), pp. 1-18

publication ID

https://doi.org/10.1515/mammalia-2023-0019

link to original document

https://doi.org/10.1515/mammalia-2023-0019

document provided by

Felipe