Evenhuis, Neal L., 2018, Nomenclatural studies toward a World List of Diptera genus-group names. Part VI: Daniel William Coquillett

Evenhuis, Neal L., 2018, Nomenclatural studies toward a World List of Diptera genus-group names. Part VI: Daniel William Coquillett, Zootaxa 4381 (1), pp. 1-95

publication ID

document provided by

Plazi

Vedalia     9-11
Acemyia     21
Achaetomus     22
Acicephala     22
Aldrichia     22
Amphicosmus     22
Apinops     22
Apocephalus     22
Apomidas     22-23
Arctobiella     23
Aspidoptera     23
Ateloglossa     23-24
Bibiodes     24
Biomyia     24
Boreodromia     25
Cacomyia     25
Calopterella     25-26
Celatoria     26
Ceratobarys     26
Chaetoclusia     27
Chaetophleps     27
Chaetoplagia     27
Chaetosa     27-28
Cladochaeta     28
Clusiodes     28
Clytiomyia     28
Comatacta     28-29
Condidea     29
Corethrella     29-30
Dioctrodes     30
Efferia     30
Empimorpha     31
Eucessia     31
Eugnoriste     31
Euhybus     31
Eupyrgota     31
Eusiphona     31-32
Eutanypus     32
Eutrixa     32
Exepacmus     32
Exoptata     32
Exoristoides     32
Geminaria     32-33
Gymnometopa     33
Helicobia     33
Hemeromyia     33
Henicomyia     33-34
Hesperodes     34
Houghia     34
Isoglossa     34
Isostomyia     35
Johnsonia     35
Lasioneura     35
Lepidoplatys     35
Lepidosia     35
Linnaemyia     35-36
Lipochaeta     36
Lispidea     36
Mauromyia     36-37
Meigeniella     37
Metachaeta     37
Metachela     37
Metacosmus     37
Metadexia     37
Metaphragma     37
Metaphyto     38
Metaplagia     38
Metapogon     38
Metatrichia     38
Metelasmus     38
Micraedes     38
Misgomyia     38
Mutiloptera     38-39
Mythicomyia     39
Nebritus     39
Neocerata     39
Neocota     39
Neopales     40
Neoplasta     40
Nostima     40
Nototricha     40
Omomyia     40-41
Opsidia     41
Opsiomyia     41
Opsolasia     41
Ornithodes     41-42
Paracantha     42
Parachaeta     42
Paradmontia     42
Paraphyto     43
Paratissa     43
Parepalpus     43
Parephydra     43
Pareuxesta     43
Parodinia     43-44
Paroedopa     44
Petia     44
Phasiops     44
Phoroctenia     44-45
Phorodonta     45
Phytodes     45
Plectops     45
Plethochaeta     45
Pseudacteon     45-46
Pseudapinops     46
Pseudiastata     46
Pseudochaeta     46
Pseudodinia     46
Pseudolfersia     46
Pterellipsis     46
Ptilomyia     46
Pycnoglossa     46-47
Roederiodes     47
Sayomyia     47
Sciasma     47
Scutops     47
Sinophthalmus     47
Siphosturmia     48
Stenomicra     48
Stenoxenus     48
Stilbometopa     48
Tachinopsis     49
Tetropsis     49
Tinolestes     49
Tomoplagia     49
Traginops     49
Trixodes     49
Trochilodes     49-50
Velocia     50
Zabrachia     50
Zacerata     50
Zacompsia     50
Zagonia     50
Zaprionus     50
Diptera     52-53
Diptera     53-64