An, Jiandong, Williams, Paul H., Zhou, Bingfeng, Miao, Zhengying & Qi, Wenzhong, 2011, The bumblebees of Gansu, Northwest China (Hymenoptera, Apidae)

An, Jiandong, Williams, Paul H., Zhou, Bingfeng, Miao, Zhengying & Qi, Wenzhong, 2011, The bumblebees of Gansu, Northwest China (Hymenoptera, Apidae), Zootaxa 2865, pp. 1-36

publication ID

document provided by

Plazi

Bombus (Mendacibombus) convexus     5-6
Bombus (Mendacibombus) waltoni     6
Bombus (Subterraneobombus) personatus     6
Bombus (Subterraneobombus) difficillimus     8
Bombus (Subterraneobombus) melanurus     8
Bombus (Megabombus) longipes     8
Bombus (Megabombus) trifasciatus   s. l.  9
Bombus (Megabombus) bicoloratus     9
Bombus (Megabombus) supremus     9
Bombus (Megabombus) religiosus     10
Bombus (Megabombus) sushkini   s. l.  10
Bombus (Megabombus) koreanus     10
Bombus (Megabombus) consobrinus     10
Bombus (Thoracobombus) laesus     11
Bombus (Thoracobombus) filchnerae     11
Bombus (Thoracobombus) opulentus     11
Bombus (Thoracobombus) deuteronymus     12
Bombus (Thoracobombus) humilis     12
Bombus (Thoracobombus) hedini     12-13
Bombus (Thoracobombus) impetuosus     13
Bombus (Psithyrus) tibetanus     13
Bombus (Psithyrus) cornutus     15
Bombus (Psithyrus) chinensis     15
Bombus (Psithyrus) rupestris     15-16
Bombus (Psithyrus) coreanus     16
Bombus (Psithyrus) bohemicus     16
Bombus (Psithyrus) skorikovi     16
Bombus (Pyrobombus) hypnorum   s. l.  17
Bombus (Pyrobombus) lemniscatus     17
Bombus (Pyrobombus) lepidus     17
Bombus (Pyrobombus) picipes     18
Bombus (Pyrobombus) flavescens     18-19
Bombus (Pyrobombus) wangae     19
Bombus (Bombus) ignitus     19
Bombus (Bombus) lucorum   s. l.  20
Bombus (Bombus) patagiatus   s. l.  20
Bombus (Bombus) hypocrita     21
Bombus (Alpigenobombus) grahami     21
Bombus (Alpigenobombus) kashmirensis     21
Bombus (Alpigenobombus) nobilis   s. l.  22-23
Bombus (Melanobombus) festivus     23
Bombus (Melanobombus) rufofasciatus     23
Bombus (Melanobombus) pyrosoma     24
Bombus (Melanobombus) ladakhensis     24
Bombus (Melanobombus) keriensis     25
Bombus (Melanobombus) sichelii     25
Bombus (Sibiricobombus) sibiricus     25-26
Bombus (Sibiricobombus) asiaticus     26