Kotov, Alexey A. & Elmoor-Loureiro, Lourdes M. A., 2008, Revision of Ilyocryptus Sars, 1862 (Cladocera: Ilyocryptidae) of Brazil with description of two new subspecies

Kotov, Alexey A. & Elmoor-Loureiro, Lourdes M. A., 2008, Revision of Ilyocryptus Sars, 1862 (Cladocera: Ilyocryptidae) of Brazil with description of two new subspecies, Zootaxa 1962 (1), pp. 49-64

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.1962.1.3

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.1962.1.3

document provided by

Felipe