Cantalice, Kleyton Magno, Martinez-Melo, Alejandra & Romero-Mayen, Violeta Amparo, 2019, The paleoichthyofauna housed in the Coleccion Nacional de Paleontologia of Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Cantalice, Kleyton Magno, Martinez-Melo, Alejandra & Romero-Mayen, Violeta Amparo, 2019, The paleoichthyofauna housed in the Coleccion Nacional de Paleontologia of Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Zoosystematics and Evolution 95 (2), pp. 429-452

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zse.95.35435

document provided by

Zoosystematics and Evolution by Pensoft

Michin     429
Pycnodontidae     429
Atherinomorphae     429
Nhanulepisosteus     429
Macrosemiocotzus     429
Makaira     429
Hemipristis     429
Lepisosteidae     429
Paleoserranus     429
Galeocerdo     429
Planohybodus     429
Gyrodus     429
Pleuropholis     429
Teoichthys     429
Carcharias     429
Galeomorphii     429
Tepexichthys     429
Scheenstia     429
Tlayuamichin     429
Quetzalichthys     429
Ginglymodi     429
Pycnodus     429
Ariidae     429
Notagogus     429
Carcharodon     429
Ranulfoichthys     429
Phaerodus     429
Pachyrhizodontoidei     429
Ictiobus     429
Striatolamia     429
Kelemejtubus     429
Elopomorpha     429
Percomorphaceae     429
Otodontidae     429
Isurus     429
Tlalocbatos     429
Teleostei     429
Pachyamia     429
Vinctifer     429
Unamichthys     429
Galeocerdo     429
Clupeidae     429
Paraclupea     429
Melvius     429
Eekaulostomus     429
Istiophoridae     429
Tapatia     429
Teoichthys     429
Odontaspis     429
Nebrius     429
Cipactlichthys     429