Xu, Yu Mei, Zhao, Zeng Qi, Davies, Kerrie A. & Wang, Jian Ming, 2017, Tripylella australis sp. nov. and Tripyla setifera Bütschli 1873 (Nematoda: Triplonchida: Tripylidae) from Australia

Xu, Yu Mei, Zhao, Zeng Qi, Davies, Kerrie A. & Wang, Jian Ming, 2017, Tripylella australis sp. nov. and Tripyla setifera Bütschli 1873 (Nematoda: Triplonchida: Tripylidae) from Australia, Zootaxa 4250 (1), pp. 55-66

publication ID

document provided by

Plazi