Shamshev, Igor, Grootaert, Patrick & Kustov, Semen, 2015, New data on the genus Hybos Meigen (Diptera: Hybotidae) from the Palaearctic Region

Shamshev, Igor, Grootaert, Patrick & Kustov, Semen, 2015, New data on the genus Hybos Meigen (Diptera: Hybotidae) from the Palaearctic Region, Zootaxa 3936 (4), pp. 451-484

publication ID

document provided by

Plazi

Hybos     453
Hybos key    453-454
Hybos   sp. nov.  454-455
Hybos     455-463
Hybos     463-467
Hybos     467-470
Hybos   sp. nov.  471-473
Hybos     473-475
Hybos     475-480