Yuan, Yuan, Ji, Xiao-Hong, Chen, Jia-Jia & Dai, Yu-Cheng, 2017, Three new species of Megasporia (Polyporales, Basidiomycota) from China

Yuan, Yuan, Ji, Xiao-Hong, Chen, Jia-Jia & Dai, Yu-Cheng, 2017, Three new species of Megasporia (Polyporales, Basidiomycota) from China, MycoKeys 20, pp. 37-50

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.20.11816

document provided by

MycoKeys by Pensoft