Yang, Qiang, Shi, Chaofan, Li, Xiangchuan, Pang, Hong & Ren, Dong, 2018, The first fossil brown lacewing from the Miocene of the Tibetan Plateau (Neuroptera, Hemerobiidae)

Yang, Qiang, Shi, Chaofan, Li, Xiangchuan, Pang, Hong & Ren, Dong, 2018, The first fossil brown lacewing from the Miocene of the Tibetan Plateau (Neuroptera, Hemerobiidae), ZooKeys 726, pp. 145-154

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.726.21086

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.726.21086

document provided by

ZooKeys Pensoft