Chen, Che-Chih, Wu, Sheng-Hua & Chen, Chi-Yu, 2018, Hydnophanerochaete and Odontoefibula, two new genera of phanerochaetoid fungi (Polyporales, Basidiomycota) from East Asia

Chen, Che-Chih, Wu, Sheng-Hua & Chen, Chi-Yu, 2018, Hydnophanerochaete and Odontoefibula, two new genera of phanerochaetoid fungi (Polyporales, Basidiomycota) from East Asia, MycoKeys 39, pp. 75-96

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.39.28010

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.39.28010

document provided by

MycoKeys Pensoft