Hadiyanto, Hadiyanto, 2023, Nereididae (Annelida: Phyllodocida) from intertidal macroalgae in Western Australia

Hadiyanto, Hadiyanto, 2023, Nereididae (Annelida: Phyllodocida) from intertidal macroalgae in Western Australia, Zootaxa 5239 (2), pp. 151-203

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5239.2.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5239.2.1

document provided by

Plazi

Ceratonereis mirabilis     156-157
Micronereis bansei     158
Micronereis halei     158-159
Neanthes cricognatha     159-161
Neanthes unifasciata     161-162
Nereis bifida     163-164
Nereis cockburnensis     164-166
Nereis denhamensis     166-168
Nereis edentata   sp. nov.  168-170
Nereis heirissonensis     170-171
Nereis yuedensis   sp. nov.  172-173
Perinereis helleri     174-175
Perinereis variodentata     175-176
Platynereis antipoda     176-178
Platynereis polyscalma     178-180
Platynereis uniseris     180-181
Pseudonereis anomala     182-183
Pseudonereis rottnestiana     183-195
Nereididae key    195-198