Yan, Chuncai, Liu, Ting, Cao, Wei, Zhang, Xinghua & Liu, Wenbin, 2019, Review of Epoicocladius Šulc et Zavřel from China (Diptera, Chironomidae)

Yan, Chuncai, Liu, Ting, Cao, Wei, Zhang, Xinghua & Liu, Wenbin, 2019, Review of Epoicocladius Šulc et Zavřel from China (Diptera, Chironomidae), Zootaxa 4590 (2), pp. 289-295

publication ID

document provided by

Plazi