Wang, Xiaoya, Zhi, Yan & Chen, Xiangsheng, 2020, Key to species of the genus Andixius Emeljanov & Hayashi (Hemiptera Fulgoromorpha: Cixiidae) with descriptions of two new species

Wang, Xiaoya, Zhi, Yan & Chen, Xiangsheng, 2020, Key to species of the genus Andixius Emeljanov & Hayashi (Hemiptera Fulgoromorpha: Cixiidae) with descriptions of two new species, Zootaxa 4802 (3), pp. 440-448

publication ID

document provided by

Plazi

Andixius key    441
Andixius     441
Andixius   sp. nov.  441-444
Andixius   sp. nov.  444-446