Esen, Yunus, Pesic, Vladimir, Erman, Orhan & Kaya, Yuecel, 2013, New water mites of the family Hygrobatidae (Acari, Hydrachnidia) from Turkey

Esen, Yunus, Pesic, Vladimir, Erman, Orhan & Kaya, Yuecel, 2013, New water mites of the family Hygrobatidae (Acari, Hydrachnidia) from Turkey, ZooKeys 361, pp. 15-25

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.361.6389

document provided by

ZooKeys by Pensoft